REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Szanowni Państwo,

w niniejszym regulaminie określono zasady korzystania ze sklepu internetowego w domenie: michalak.pl, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz podmiotów dokonujących zakupów.

Przedstawiony regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Kancelarię Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Spółka partnerska z siedzibą: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 842555 i posiadająca numery NIP 7542578207, oraz REGON 531529442.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
• telefonicznie: +48 77 442 54 04,
• e-mailowo: kancelaria@michalak.pl,
• pisemnie: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4.

Definicje:

1. Sklep internetowy: sklep internetowy dostępny na stronie: michalak.pl,

2. Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,

3. Sprzedawca: Kancelaria Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Spółka partnerska z siedzibą: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4 (KRS 842555, NIP 7542578207, REGON 531529442),

4. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a zatem zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków,

5. Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym za pośrednictwem którego możliwe jest złożenie Zamówienia na wybrany produkt,

7. Dzień Roboczy: każdy dzień od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Produkt: dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa w postaci pliku elektronicznego w formacie .doc oraz .pdf będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, sporządzona w języku polskim,

9. Umowa sprzedaży Produktu (umowa o dostarczenie treści cyfrowej): umowa sprzedaży Produktu (treści cyfrowej) zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi wybranego przez niego Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt,

10. Usługa Elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

11. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

12. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

Procedura dokonania zakupu oraz dostarczenia produktu

1. W celu zapoznania się z Produktami oferowanymi w Sklepie przez Sprzedawcę należy na stronie internetowej michalak.pl wejść w zakładkę „Sklep”, znajdującą się w górnej części strony.

2. Po wybraniu zakładki Sklep pojawią się Produkty aktualnie oferowane do sprzedaży, z ich poglądową wizualizacją. Wizualizacja nie odzwierciedla przy tym rzeczywistego wyglądu produktu, a służy wyłącznie graficznemu wyodrębnieniu produktów na stronie.

3. W celu pozyskania szczegółów dotyczących danego produktu i zapoznania się z jego opisem należy kliknąć na wizualizację produktu lub w pozycję „Dodaj do koszyka”.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta.

5. Aby wybrany Produkt dodać do koszyka, z pozycji którego możliwy będzie zakup, należy wybrać pozycję „Dodaj do koszyka”.

6. Po wybraniu tego kroku, system zapyta nas automatycznie, czy chcemy kontynuować zakupy lub też przejść do koszyka.

7. Po wybraniu pozycji przejdź na koszyka system przekieruje nas do podsumowania wybranego przez nas Produktu. W tym miejscu, przed dokonaniem zakupu, możemy wybrać ilość towaru który chcemy zakupić lub usunąć towar z koszyka.

8. Aby dokonać zakupu wybranego Produktu należy wybrać pozycję „Przejdź do płatności”.

9. Kolejno wyświetli się nam formularz, którego stosowne wypełnienie konieczne jest do dokonania zakupu wybranego Produktu. Pozycje z oznaczeniem czerwonej gwiazdki są w formularzu wymagane i bez ich uzupełnienia niemożliwe jest dokonanie zakupu. Pozostałe pozycje są opcjonalne.

10. Klient ma obowiązek wypełnić formularz swoimi danymi osobowymi i nie może posługiwać się w formularzu danymi osobowymi podmiotu trzeciego.

11. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w dokumentach dostępnych na stronie internetowej – Polityka prywatności i Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO).

12. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.

13. Formularz należy wypełnić prawdziwymi i aktualnymi danymi.

14. W wyświetlonej zakładce możemy też wybrać sposób płatności, tj. przelew bankowy bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem systemu przelewy24.pl

15. Po wypełnieniu formularza i wybraniu sposobu płatności należy kliknąć w pozycję „Kupuję i płacę”.

16. Umowa sprzedaży produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta (zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy).

17. Zakupiony Produkt Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mailowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Produktu), czyli od zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego skorzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci internetowej oraz dostępu do poczty elektronicznej.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego stosownego oprogramowania Microsoft Office Adobe Acrobat Reader.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Cena i sposób płatności

1. Ceny uwidocznione są na podstronie Sklepu przy danym Produkcie w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Płatności za wybrany Produkt można dokonać w sklepie za pośrednictwem:
a) tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatności elektronicznej za pośrednictwem Przelewy24.

3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu przez Sprzedawcę wszelkich faktur w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Reklamacja

1. W przypadku gdy otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumenta w takim przypadku określona jest w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (rękojmia).

2. Reklamacja może być złożona:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. Kancelaria Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Spółka partnerska z siedzibą: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4,
b) e-mailem na adres mailowy Sprzedawcy, tj. kancelaria@michalak.pl .

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.

Zasady odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi do czasu dostarczenia przez Sprzedawcę zakupionego Produktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Konsument dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.

3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. Kancelaria Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Spółka partnerska z siedzibą: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4,
b) e-mailem na adres mailowy Sprzedawcy, tj. kancelaria@michalak.pl .

5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać:
a) dane osoby, która złożyła zamówienie – imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon,
b) datę zawarcia umowy,
c) podpis i datę złożenia oświadczenia.

6. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi uzyskaną od niego opłatę za Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Sprzedawca dostarczył kompletny produkt (treść cyfrową) za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz oferowanych w jego ramach Produktów w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystania przez Klienta zakupionego Produktu.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane w wyniku korzystania ze Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks cywilny.

4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w tym:
a) zmiany przepisów prawa wpływających na jego treść;
b) konieczności dostosowania Regulaminu do orzeczeń sądowych lub innych wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
c) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
d) zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
e) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana na stronie wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie.

6. Relacje między Sprzedawcą, a Klientem określa regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.

Życzymy udanych zakupów!