POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO. W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze strony internetowej michalak.pl . Jednocześnie informujemy, że niniejszy dokumenty dotyczy jedynie strony internetowej, a ogólna Polityka przetwarzania danych osobowych dostępna jest w odrębnej zakładce.

1. Administrator danych osobowych

1. Operatorem strony internetowej michalak.pl i administratorem danych osobowych przetwarzanych za jej pośrednictwem jest Kancelaria Radców Prawnych Michalak i Partnerzy Spółka partnerska z siedzibą: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 842555, NIP 7542578207, REGON 531529442.

2. W zakresie wniosków, pytań i żądań związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej należy kontaktować się z Administratorem:
• w formie pisemnej na adres: 45-062 Opole, ul. Kościuszki 20/4;
• e-mailowo na adres: kancelaria@michalak.pl.

2. Cele oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe jeżeli będzie to niezbędne do korzystania ze strony internetowej, w szczególności w zakresie sklepu internetowego i Formularza Zamówienia.

2. W związku ze składanymi w sklepie internetowym zamówieniami, przetwarzamy dane osób wypełniających formularz zamówienia:

a) w celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych – na warunkach określonych w Regulaminie – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) w celu kontaktu z zamawiającym podczas procesu zakupu i realizacji umowy –– art. 6 ust. 1 lit f RODO. tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych;
c) w celu dokonywania rozliczeń i prowadzenia dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) w celu efektywnego prowadzenia sklepu internetowego oraz statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych;
e) w celu ewentualnego dochodzenia lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

3. Czas przetwarzania danych osobowych

Spółka przechowuje dane osobowe przez okresy czasu wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. W szczególności wskazujemy, że:

1. dane osobowe pozyskane i przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umów oraz świadczeniem w ich ramach usług, w tym realizacją zamówień produktów przechowywane są przez okres, w którym mogą na gruncie prawa cywilnego lub podatkowego wystąpić roszczenia związane z daną umową;

2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, mogą być przetwarzane do czasu odwołania tej zgody;

3. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;

4. dane osobowe przetwarzane w celach archiwizacyjnych lub w celach wynikających z innych przepisów prawa, przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązków natury podatkowej i księgowej oraz przez okres, w którym mogą na gruncie obowiązującego prawa wystąpić roszczenia związane z przechowywanymi danymi osobowymi.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności:

1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

2. instytucjom finansowym, w celu prowadzenia stosownych rozliczeń płatniczych,

3. upoważnionym organom i instytucjom publicznym w celu wywiązywania się z nałożonych na Administratora danych osobowych obowiązków prawnych,

4. podmiotom współpracującym z Administratorem danych, które w oparciu o stosowne umowy wspomagają Kancelarię w prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Możliwość przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator danych co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, iż do takiego przekazywania może następować w ramach prowadzonych przez Administratora danych portali społecznościowych, tj. Facebook lub LinkedIn. W sytuacji gdy zachodzi chociażby ryzyko dotyczące możliwości przekazania przez Administratora danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator dąży do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, a w szczególności współpracuje z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosuje standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską; stosuje wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy – przy uwzględnieniu specyfiki danego Państwa.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o otrzymane dane osobowe Administrator danych osobowych nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Logi serwera

Mechanizmy niniejszej strony internetowej zbierają w sposób automatyczny dane składające się na logi systemowe (np. datę i czas wizyty, adres IP) wykorzystywane dla celów administracji serwerami witryny. Dane zapisane w logach serwera nie są przy tym kojarzone z osobami korzystającymi ze strony internetowej.

9. Pliki cookies

1. Serwis korzysta także z plików cookies (tzw. ciasteczek).

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka.) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, a w szczególności: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej oraz pozwalają tworzyć statystyki odwiedzin.

4. Pliki cookies mogą przybrać formy plików:

a) sesyjnych – usuwanych automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej,
b) trwałych – przechowywanych na urządzeniu przez określony czas;
c) własnych – które są ustawione przez serwis strony internetowej,
d) osób trzecich – które są ustawione przez inne podmioty, np. Google, Facebook, LinkedIn.

5. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.

6. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystywania plików cookies przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

7. W ramach treści zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej mogą pojawić się linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą Operator niniejszej strony internetowej nie odpowiada.

10. Wtyczki mediów społecznościowych

1. Na stronie internetowej używane są wtyczki udostępnione przez Facebook i LinkedIn.

2. Podczas wybrania/kliknięcia danej wtyczki znajdującej się na stronie, przeglądarka z której Państwo korzystają nawiązuje połączenie z serwerami administratorów serwisów wymienionych w pkt. 1, przez co otrzymują oni informację, że wyświetlona została strona internetowa wraz z Państwa numerem IP.

3. Informacje o celach, podstawach i zakresie gromadzenia tych danych mogą Państwo znaleźć w politykach prywatności administratorów wyżej wymienionych serwisów społecznościowych.