Aktualności

Problemy z komercyjnymi rejestrami działalności gospodarczej wciąż aktualne…

Aktualności

       Na wstępie pragnę zauważyć, iż niniejsze opracowanie to część artykułu przedstawionego podczas IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jednakże z uwagi na nieustającą aktualność omawianego tematu, czego doświadczamy doradzając na co dzień naszym Klientom, zasadnym jest jego przypomnienie – szczególnie dla osób rejestrujących własną działalność gospodarczą.

       Organy państwa, w celu ochrony bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, prowadzą rejestry i ewidencje gromadzące i aktualizujące informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Wpis do stosownego rejestru jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stanowiącym, iż: „Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Należy przy tym wskazać, że dane ujawnione w rejestrach i ewidencjach pozwalają na sprawdzenie ich zgodności z prawem oraz weryfikację ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie rejestry urzędowe prowadzone są jawnie, co wpływa na stabilność obrotu gospodarczego oraz budowę zaufania społecznego do najważniejszych instytucji państwa.

       Obok publicznych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez powołane do tego organy i instytucje państwowe, na rynku od kilku lat funkcjonują także komercyjne rejestry prowadzone przez podmioty prywatne, oferujące nowym przedsiębiorcom możliwość dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów działalności gospodarczej. Przedmiotowe rejestry nie są jednak związane z publicznymi rejestrami prowadzonymi przez instytucje państwowe, a umieszone w nich wpisy - pod warunkiem, że rejestry te faktycznie istnieją - mają zazwyczaj charakter informacyjny lub reklamowy. Przedmiotem działalności wskazanych podmiotów jest wyszukiwanie za pomocą powszechnie dostępnych rejestrów i ewidencji lub specjalnie przygotowanych do tego algorytmów i programów komputerowych, nowych przedsiębiorców. Następnym krokiem jest wysyłanie im ofert dotyczących możliwości uzyskania wpisu w rejestrze działalności gospodarczej. Forma, treść oraz wygląd pisma sugerują, iż jest to oficjalne pismo urzędowe, a dopiero zapoznanie się z jego szczegółami pozwala stwierdzić, iż jest to pismo pochodzące od przedsiębiorcy prowadzącego prywatny rejestr.

       Przedsiębiorcy prowadzący komercyjne rejestry w swoich pismach nie posługują się pełnymi firmami zarejestrowanymi w publicznych ewidencjach, a wyłącznie ich skróconymi formułami. Nie bez znaczenia są także adresy siedziby takich rejestrów, które zazwyczaj znajdują się w centrum stolicy lub w centrum innych dużych miast, nieopodal rządowych budynków i agencji. Warto zwrócić uwagę także na krótką treść wezwania, w której znajdziemy odesłanie do kilku aktów prawnych, na podstawie których podmiot działa i zgodnie z którymi do uzyskania wpisu konieczne jest dokonanie stosownej opłaty. Opłaty te są zróżnicowane i zaczynają się zazwyczaj od 100,- zł, osiągając poziom nawet ponad 400,- zł. Pomimo, iż są to stosunkowo niewielkie kwoty, to w zestawieniu z ilością osób, do których wysyłane są wezwania i które prawdopodobnie uiszczą opłatę – uzyskujemy bardzo wysokie sumy.

       Analiza przykładowego wezwania do zapłaty słusznie więc prowadzi do uznania, iż pismo to może wprowadzać w błąd, być próbą oszustwa i uzyskania od przedsiębiorcy zapłaty określonej kwoty. Pomimo tego, zdaniem prokuratury, odpowiednio przygotowana treść pisma, zawierająca m.in. sformułowanie, iż opłata jest fakultatywna, a także odwołanie się do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących oferty sprawia, iż opisana powyżej działalność często nie spełnia znamion czynu zabronionego jakim jest oszustwo, w związku z czym organy ścigania notorycznie odmawiają wszczęcia w stosunku do opisanych przypadków postępowań przygotowawczych, czy też umarzają już prowadzone.

       Szansa na zmianę kierunku działania odpowiednich organów w tego rodzaju sprawach pojawia się dzięki wydanemu w dniu 27 stycznia 2017 r. wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Wydział II Karny, sygn. akt II AKa 173/16, w którym osoba prowadząca jeden z rejestrów została skazana za przestępstwo z art. 286 k.k w zw. z art. 296 k.k. oraz w związku z art. 12 k.k. Za wskazane przestępstwo przedsiębiorca ostatecznie został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 50 tys. złotych, obowiązek naprawienia szkody na rzecz ponad 11,5 tys. pokrzywdzonych oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o podobnym charakterze na okres sześciu lat.

     Podsumowując przedstawione rozważania należy stwierdzić, iż wątpliwa pod względem legalności działalność przedsiębiorców prowadzących komercyjne rejestry działalności gospodarczej godzi w zaufanie społeczne do systemu gospodarczego państwa i jego podstawowych instytucji oraz stanowi zagrożenie dla ponadindywidualnych dóbr w sferze życia gospodarczego. Pomimo tego, organy ścigania oraz sprawujące nad nimi nadzór instytucje państwowe wciąż nie potrafią pociągnąć do odpowiedzialności osób prowadzących rzeczone rejestry. Nieustanne przeobrażenia oraz nowe sposoby działania wskazanych podmiotów sprawiają natomiast, iż ich działalność jest wciąż bardzo aktywna i niezwykle dochodowa, a tysiące osób rozpoczynających działalność gospodarczą pada ich ofiarą. Podczas rejestracji podmiotu w CEiDG lub KRS warto więc dokładnie sprawdzać kierowaną do nas korespondencję.

 

 

Aplikant radcowski

Oskar Woźniak

MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
×