Aktualności

Dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu jako alternatywa wobec postępowania sądowego

Aktualności

          Aktualnie często zdarza się, że podczas pobytu w szpitalu lekarze postawili błędną diagnozę, wdrożyli niewłaściwe leczenie bądź też popełnili błąd, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała pacjenta, rozstroju zdrowia lub co najgorsze - jego śmierci. Jeszcze do niedawna jedynym możliwym sposobem dochodzenia roszczeń przez pacjenta lub jego spadkobierców było wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Jednakże w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostało postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (dalej: wojewódzka komisja), którego celem jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Poniżej, w dużym uproszczeniu, przedstawione zostały etapy i zasady postępowania prowadzonego przed wojewódzką komisją.

           Wzmiankowane postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, który to wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym to doszło do zdarzenia. Co do zasady wniosek wnosi się w terminie roku od dnia, w którym doszło do zdarzenia. Jednocześnie we wniosku wskazuje się propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, która to w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta nie może być wyższa niż 100.000,- zł, a w przypadku śmierci pacjenta nie wyższa niż 300.000,- zł. Do wniosku załącza się również wszelkie dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku.

           Orzekająca na posiedzeniach w składzie 4-osobowym wojewódzka komisja, której członkami są przedstawiciele nauk medycznych i prawnych, zobowiązana jest do wydania pisemnego orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez podmiot uprawniony. Następnie ubezpieczyciel podmiotu leczniczego, zobligowany jest do przedstawienia podmiotowi składającemu wniosek (najczęściej pokrzywdzonemu pacjentowi lub jego spadkobiercom) propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku przyjęcia propozycji ubezpieczyciela, podmiot składający wniosek zobowiązany jest do jednoczesnego złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń związanych ze zdarzeniem medycznym. Należy mieć jednak na uwadze, że przedstawienie przez ubezpieczyciela propozycji lub wypłata przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia w postępowaniu cywilnym.

         Tym samym postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych może zakończyć się oczekiwanym przez pacjenta rezultatem, w postaci zaspokojenia jego roszczeń wobec podmiotu leczniczego, w niewątpliwie krótszym okresie czasu, niż wymaga tego sformalizowane postępowanie sądowe. Jednocześnie postępowanie przed wojewódzką komisją nie zamyka drogi do późniejszego wystąpienia na drogę postępowania cywilnego, w przypadku niekorzystnego bądź niesatysfakcjonującego wyniku, stanowiąc dla niego szybszą i tańszą alternatywę. Nie należy jednak zapominać, że wszczęcie i prowadzenie przed wojewódzką komisją postępowania nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń dla ich dochodzenia w postępowaniu sądowym.

           Niemniej jednak sprawy podlegające rozpoznaniu przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych są sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym. Dotyczą one bowiem stosunku prawnego regulowanego przez prawo cywilne (odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym). Jednocześnie z uwagi na odesłanie zawarte w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, uznać należy, że sprawy podlegające rozpoznaniu przez wojewódzkie komisje są także sprawami cywilnymi w znaczeniu formalnym. Oznacza to, że w przypadku nie przyjęcia przez wnioskodawcę propozycji odszkodowania lub zadośćuczynienia, może on wytoczyć powództwo do sądu cywilnego. Powyższe potwierdzone zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt III SAB/Gd 121/14.

              Reasumując powyższe rozważania należy przyjąć, że postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ma charakter postępowania ugodowo-mediacyjnego, które to może przynieść rezultat w postaci zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonego pacjenta bądź jego spadkobierców, tym samym stanowiąc alternatywę dla postępowania sądowego, a jednocześnie go nie wykluczając.

 

Natalia Mikulla

Aplikant radcowski

MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
×